Trenéři

Trenéři a trenérky (dále jen trenéři) basketbalu jsou členy České asociace basketbalových trenérů (ČABT). ČABT je profesním sdružením basketbalových trenérů všech úrovní, členů ČBF. Zastupuje jejich zájmy uvnitř i mimo ČBF a poradenskou a konzultační činností napomáhá trenérům ve všech oblastech trenérské práce. Její činnost se řídí statutem ČABT, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a platnými obecně závaznými právními předpisy. ČABT úzce spolupracuje s Metodickou komisí, dalšími složkami a Oblastmi ČBF. 

 

Trenéři

Soutěž Trenér mládeže zná 16 kandidátů, polovina trénuje zadarmo

Akce Díky, trenére zveřejnila seznam 16 trenérů, kteří se budou ucházet o titul Trenér mládeže 2024. Soutěž dává rodičům i mladým sportovcům možnost vyjádřit podporu svým trenérům a trenérkám. Zástupcem basketbalu je Ladislav Zrůst z vesničky Borotín na Táborsku. 

Trenéři

Jen slova nestačí

Již dlouho slýcháme ze všech stran, jak se zhoršuje klima ve společnosti, jak tím trpí děti, co se děje obecně na hřištích a našich palubovkách konkrétně. Protože se věnuji výchově malých basketbalistek již mnoho let, tento trend vidím.

Trenéři

Start nového webu pro všechny trenéry

Jedním z prvních úkolů nově vzniklé České asociace basketbalových trenérů (ČABT) bylo obnovení trenérských webových stránek. Nyní je najdete pod odkazem Trenéři na horní liště na hlavní stránce CZ.BASKETBALL

Play-off
Rozhovory
Trenéři

Dostalo mě to na mapu. A co je víc než medaile?

Nechtěl, aby jeho poslední zápas na lavičce Ústí dopadl těsně před přebíráním historicky první sady pandích ligových medaili tím největším fiaskem.

Metodická komise
Trenéři

Aktuální nabídka trenérských seminářů

Aktuálně jsou na červen 2024 připraveny trenérské semináře v Brně, Borotíně a Klatovech, další seminář v Brně je plánován na závěr srpna 2024.

Metodická komise
Trenéři

Workshop Stefana Weissenbocka II v Praze 9.6.2024

Workshop Stefana Weissenböcka II se bude konat v neděli 9. června 2024 v Praze - SH Královka, Nad Královskou oborou 1080/51. Tematicky bude tento seminář navazovat na předchozí vystoupení v Praze (10.10.2023) a Brně (15.1.2024), tentokrát s tématem "Střelba v současném basketbalu - metodika, učení, trénink".

Metodická komise
Trenéři

Školení PROFESIONÁLNÍ TRENÉR BASKETBALU bude zahájeno v sezóně 2024/25

Česká basketbalová federace (ČBF) ve spolupráci s Českým florbalem (ČF), Českomoravským svazem hokejbalu (ČMSHb), Českým volejbalovým svazem (ČVS), Českou asociací squashe (ČASQ) a Českou unií sportu (ČUS) otevírá v sezóně 2024/25 školení PROFESIONÁLNÍ TRENÉR BASKETBALU (ProfiT), které bude obsahově zaměřeno na vedení tréninkového procesu profesionálních družstev dospělých a mládeže.

Metodická komise
Trenéři

MOSTY - mezinárodní konference pro trenéry 9.5.2024

Mezinárodní konference pro trenéry MOSTY pořádaná Českou trenérskou akademií ČOV se bude konat ve čtvrtek 9. května 2024 od 9:30 hodin v Praze - Česká národní banka, Na Příkopě 864/28. Motto konference, spojení mezi teorií a praxí ve sportu, budou ve svých vystoupeních prezentovat Brian Priske, Milan Černý, Tereza Sadilová, Natália Hejková, Mirka Fousková, Sergio Lara-Bercial a Antje Hoffmann.

Vedení ČABT bylo zvoleno na Shromáždění trenérů dne 18.3. 2024. Členové výboru budou realizovat aktivity a vize, které jsou součástí Statutu ČABT, ale také se budou zabývat podněty a návrhy trenérů a trenérek. Věříme, že obousměrná komunikace zkvalitní a zefektivní činnost ČABT a také zvýší její prestiž.

Za výbor ČABT
PaedDr. František Rón
Předseda ČABT

 

Členové Výboru ČABT

email telefon odpovědnost
František Rón fron@cz.basketball +420602248666 vzdělávání, odborné komise, externí odborníci, ČABR
Blanka Žánová strc.predseda@cz.basketball komplexní problematika trenérství mládeže a minibasketbalu
Ivana Večeřová ivecerova@cz.basketball komunikace, projekty ČABT, projekty ČBF
Petr Czudek petr.czudek@tiscali.cz problematika profesionálních trenérů
Petr Čeněk cenek@sportcentrumbrandys.cz trenérský zpravodaj, administrativa ČABT, trenéři neprofesionálové

 

Popis webu s odkazem Kategorie Jazyk Poznámka
Anglicko-český slovník basketbalové terminologie všechny ČJ Pomůcka pro překlady anglických materiálů a webů
World Association of Basketball Coaches – Coaches Education Platform všechny AJ,ES, FR Trenérský web FIBA – komplexní popis přípravy basketbalistů
Česká trenérská akademie | Český olympijský tým všechny ČJ Mezioborový trenérský portál ČOV – články, video semináře, literatura, atd.
FIBA Europe Coach Section všechny AJ Články, cvičení, plánování, kreslení. Jednoduché kreslení diagramů, český návod zde
Home - Basketball Immersion všechny AJ Metodický portál – placený
ICOACHKIDS mládež AJ Metodický portál pro mládežnické trenéry. Součástí portálu jsou i materiály pro rodiče
EIE Easybasket In Europe - YouTube mládež AJ Youtube kanál Easybasket, pro trenéry a učitele na ZŠ
ALBAthek: Spiel, Sport und Bewegung in Kita und Grundschule mládež NJ Knihovna cvičení pro trenéry a učitele
Sideline Sports U14 – Profi, klub ČJ Plánování TP, komunikace, cvičení – aplikace pro komplexní řízení tréninkového procesu trenéry a sportovními manažery
How it works – Online Basketball Coaching Studies všechny AJ Komplexní příprava, metodika, plánování, cvičení, atd. - Litva, placený portál

Stránka je momentálně ve fázi přípravy. Po dokončení na ní naleznete konkrétní odborníky včetně kontaktů v oblastech - BASKETBALOVÝ MENTORING, MENTÁLNÍ PŘÍPRAVA, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, PRÁVNÍ PODPORA, NUTRIČNÍ PORADKYNĚ, projekty: BEZ FAULU, SPOLU A S RESPEKTEM, atd.

Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři: 
Mgr. Narcis Tomášek ml. - 602 182 918, tomasekml@aknt.czwww.aknt.cz

 1. Smluvní záležitosti:
  •  Pomoc při přípravě a revizi smluv mezi trenérem a klubem, hráči nebo sponzory, zajištění, aby byly všechny smluvní podmínky jasné, spravedlivé a právně závazné.

 

 1. Právní poradenství:
  • Poskytování právního poradenství v oblastech jako jsou pracovní právo, občanskoprávní odpovědnost, a dodržování sportovních regulací a předpisů.

 

 1. Řešení sporů:
  • Zastupování trenérů v případě sporů s hráči, kluby, nebo třetími stranami, a to jak mimosoudně, tak soudně, s cílem dosáhnout co nejlepšího možného výsledku pro klienta.

 

 1. Compliance a etika:
  • Pomoc při zajištění, aby trenéři a jejich týmy dodržovali všechny relevantní právní předpisy, etické normy a interní politiky klubu, což zahrnuje například předpisy týkající se antidopingu, ochrany zdraví hráčů a bezpečnosti na pracovišti.
  • Školení trenérů ohledně jejich možné odpovědnosti za újmu hráčům vzniklou při jejich činnost.

Etický kodex ČABT (PDF)

Code of Ethics (PDF in English) 

Etický kodex je závazný dokument pro trenéry a trenérky, kteří se zaměřují nejen na rozvoj talentů na hřišti,
ale také na formování osobností mimo něj. Role trenéra a trenérky v tomto procesu je nezastupitelná. Nejsou zodpovědní pouze za učení technik a taktik, ale stávají se mentory a vzory pro své hráče a hráčky. Jejich úkolem
je vytvořit prostředí, v němž mají etické hodnoty stejnou důležitost jako sportovní výkonnost a fyzická připravenost. Kodex klade důraz na důležitost respektu k individuální jedinečnosti každého. Vyzývá k podpoře duševního a fyzického zdraví sportovců a k zapojení do rozvoje basketbalové komunity. Etický kodex je platný
pro všechny trenéry a trenérky s licencí ČBF.

  

I. OBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY PRO TRENÉRY A TRENÉRKY

1.           Trenéři a trenérky respektují jedinečnost každého sportovce a sportovkyně bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci nebo náboženské a politické přesvědčení.

2.           Aktivně potlačují šikanu a diskriminaci ve všech jejích formách, ať už fyzické, verbální, psychologické nebo online. Podporují inkluzivní a respektující prostředí pro všechny členy týmu.

3.           Jsou si vědomi významu psychického zdraví a osobního wellbeingu, přičemž rozumí, že zanedbávání těchto aspektů může mít vážné následky jak pro jejich vlastní osobu, tak pro své svěřence a svěřenkyně.

4.           Respektují právo každého sportovce a sportovkyně na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci společného cíle.

5.           Pomáhají sportovcům, sportovkyním a týmům svými znalostmi a zkušenostmi v jejich rozvoji v souladu
s pravidly fair play.

6.           Dávají přednost profesní odpovědnosti před osobními zájmy.

7.           Zabraňují šíření urážek, pomluv či nepodložených obvinění.

8.           Musí se chovat tak, aby svým jednáním nezdiskreditovali ani nepoškodili prestiž trenérského povolání.

9.           Jejich povinností je vyvarovat se všeho, co by mohlo vést k podezření z předpojatosti nebo neobjektivity.

10.         Trenérská činnost nesmí být spojena s korupcí nebo podvodným jednáním.

11.         Proaktivně se věnují prevenci a monitoringu ilegálního sázení v rámci klubu nebo týmu.

12.         Nesmějí být současně smluvními agenty hráčů a hráček či spolupracovníky agentur.

13.         Představují svou práci v médiích a širší veřejnosti objektivně a nezkresleně.

14.         Zavazují se k ochraně osobních dat a soukromí sportovců a sportovkyň v digitálním prostředí.

  

II. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU K SPORTOVCŮM A SPORTOVKYNÍM

15.         Trenéři a trenérky vedou sportovce a sportovkyně k odpovědnosti nejen na hřišti, ale i v osobním životě. Podporují jejich sebeuvědomění a samostatnost.

16.         Chrání důstojnost, soukromí a práva všech sportovců a sportovkyň. Zajišťují, aby byli vždy respektováni jako jedinci.

17.         Podporují a rozvíjejí schopnosti svých svěřenců a svěřenkyň s ohledem na jejich individuální potřeby
a možnosti. Motivují je k neustálému zlepšování.

18.         Kladou zvláštní důraz na fyzické i psychické zdraví, předcházejí přetížení.

19.         Zajišťují bezpečné prostředí, v němž sportovci a sportovkyně mohou svobodně vyjadřovat své myšlenky
a pocity bez obav z negativního odsouzení. Iniciují otevřenou komunikaci.

20.         Povzbuzují týmový duch a vzájemnou podporu.

21.         Přistupují k všem hráčům a hráčkám nestranně a spravedlivě bez osobních preferencí nebo vnějšího tlaku.

22.         Hodnotí a vybírají hráče a hráčky objektivně, podporují rovné příležitosti pro všechny a předcházejí subjektivnímu přehlížení či upřednostňování talentu.

23.         Vzdělávají se v oblasti duševního zdraví, aby mohli lépe rozpoznávat a řešit potenciální psychické problémy svých svěřenců a svěřenkyň.

24.         Zabraňují jakékoliv formě sexuálního obtěžování – ať už se jedná o fyzický kontakt, psychický tlak, slovní narážky, nevhodnou komunikaci či chování na internetu. Zajišťují bezpečné a respektující prostředí, stanovují jasné hranice a chrání sexuální integritu sportovců a sportovkyň.

25.         Vyvarují se jakýchkoli aktů, které by mohly být považovány za sexuální obtěžování nebo nevhodné chování.

26.         Aktivně se věnují prevenci užívání dopingu a návykových látek mezi sportovci a sportovkyněmi. Edukují své svěřence a svěřenkyně o rizicích a důsledcích spojených s těmito látkami, podporují čistý sport a zdravý životní styl.

27.         Zajišťují informovanost hráčů a hráček o možných rizicích a následcích spojených s ilegálním sázením
a manipulací zápasů.

28.         V případě, že jsou svědky jakéhokoliv jednání, které by mohlo být trestným činem nebo ohrožuje bezpečnost, musí okamžitě kontaktovat policii. V případě ohrožení bezpečnosti nezletilého jedince, jsou povinni kontaktovat rodiče nebo opatrovníky. Jedná se o zákonnou povinnost každého občana.

 

III. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU K MATEŘSKÉMU KLUBU A ČBF

29.         Trenéři a trenérky odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému klubu, ČBF, zaměstnavateli.

30.         Vynakládají plné úsilí, aby jejich metody a postupy práce podporovaly společné cíle mateřského klubu
i České basketbalové federace a přispívaly k úspěchu obou subjektů.

 

IV. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
KE SVÝM KOLEGŮM A KOLEGYNÍM

31.         Trenéři a trenérky projevují respekt k rozdílným názorům a metodám práce svých kolegů a kolegyň,
i když s nimi nemusí souhlasit. Podporují otevřený dialog a vzájemnou úctu.

32.         Respektují znalosti a úspěchy svých kolegů, kolegyň a dalších odborníků z oboru.

33.         Kritiku nebo nesouhlas s postupy kolegů a kolegyň vyjadřují konstruktivně a s důrazem na soukromí,
aby nedošlo k poškození reputace mezi ostatními.

 

V. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU KE SVÉ ČINNOSTI A ODBORNOSTI

34.         Trenéři a trenérky dbají o udržení a zvyšování prestiže trenérské činnosti.

35.         Zvyšují vlastní odbornou úroveň. Dosahují tak celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a kolegyň, případně uplatňováním nových přístupů a metod.

36.         Usilují o to, aby trenérská činnost byla prováděna kvalifikovanými trenéry v příslušném stupni kvalifikace
dle schváleného trenérského řádu.

37.         Spolupracují na vzdělávání trenérů a trenérek basketbalu. Své znalosti a dovednosti dávají ve prospěch celé trenérské obce.

 

VI. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA A TRENÉREK
VE VZTAHU K ROZHODČÍM

38.         Trenéři a trenérky respektují rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního klání a vedou k tomu
i své svěřence, svěřenkyně a spolupracující osoby.

39.         V případě výhrad k rozhodnutím rozhodčích, postupují podle oficiálních pravidel a etických standardů. Veškeré obavy nebo důkazy o nespravedlivém jednání předávají oprávněným složkám ČBF.

 

VII. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU K SOUPEŘŮM A SOUPEŘKÁM

40.         Trenéři a trenérky dávají veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a soupeřkám. Uznávají soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat pouze způsoby vytyčenými pravidly basketbalu.

 

Etický kodex trenérů a trenérek basketbalu byl schválen Výborem ČABT dne 11.4. 2024

Etický kodex trenérů a trenérek basketbalu byl schválen Výborem ČBF dne 15.4. 2024

 

 

Nabízíme možnost klubům zveřejnit jejich poptávku, pokud potřebují posílit trenérský tým o hlavní trenéry nebo asistenty. Pro zadání poptávky je třeba vyplnit formulář níže

 

Klub Věková kategorie Soutěž Kontaktní osoba email poznámka
SKB Zlín mládež liga, žákovská liga, OP Jaroslav Kotala kotalaj@seznam.cz více informací osobně

 

Tabulku spravuje PR spolupracovník ČABT p. Pavel Hejkrlík (phejkrlik@cz.basketball), který vloží vaše zaslané údaje do tabulky. Nabídka zůstane v tabulce až do vašeho zrušení poptávky na stejnou adresu p. Hejkrlíka.

 

 

Na této stránce umožňujeme trenérům a trenérkám zveřejnit zájem o trenérskou činnost. Pro zadání poptávky je třeba vyplnit formulář níže.

 

Jméno a příjmení Preferovaná kategorie Licence Email Praxe Lokalita

 

Tabulku spravuje PR spolupracovník ČABT p. Pavel Hejkrlík (phejkrlik@cz.basketball), který vloží vaše zaslané údaje do tabulky. Nabídka zůstane v tabulce až do vašeho zrušení poptávky na stejnou adresu p. Hejkrlíka.

 

 

 

Reklama
100 let