Trenéři

Trenéři a trenérky (dále jen trenéři) basketbalu jsou členy České asociace basketbalových trenérů (ČABT). ČABT je profesním sdružením basketbalových trenérů všech úrovní, členů ČBF. Zastupuje jejich zájmy uvnitř i mimo ČBF a poradenskou a konzultační činností napomáhá trenérům ve všech oblastech trenérské práce. Její činnost se řídí statutem ČABT, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a platnými obecně závaznými právními předpisy. ČABT úzce spolupracuje s Metodickou komisí, dalšími složkami a Oblastmi ČBF. 

 

Metodická komise
Trenéři

Impulsy trenérům mládeže 2024

Metodická komise ve spolupráci s Komisí basketbalu dětí a mládeže otevírá v roce 2024 desátý ročník vzdělávacího kurzu "Impulsy trenérům mládeže" s cílem pozitivně ovlivňovat vedení tréninkového procesu žactva, minižactva a přípravek prostřednictvím prezentace vybraných basketbalových i obecně sportovních podnětů a informací.

CZ BASKETBALL
Trenéři

Pozvánka na shromáždění ČABT

Česká basketbalová federace Vás srdečně zve na Shromáždění České asociace basketbalových trenérů, které se bude konat v pondělí 18. 3. 2024 od 13.30 v konferenčním centru Ideon v Pardubicích na adrese Jiráskova 1963, Pardubice - Zelené předměstí.

CZ BASKETBALL
Trenéři

Jansta: Rád se českých trenérů zastanu

Předseda ČBF Miroslav Jansta je jednou z nejvýznamnějších osobností českého sportu a basketbal má v jeho osobě skvělého vůdce. Vzhledem k tomu, že se dává do pohybu trenérské hnutí, tak jsme se zeptali prvního muže českého basketbalu na jeho vztah k trenérům a o změněných rolích koučů v dnešní době.

Trenéři

Pardubické setkání koučů

Během posledního čtvrtečního února se do Pardubic sjeli basketbaloví trenéři ze všech koutů republiky, aby se zúčastnili semináře převážně zaměřeného na další vzdělávání trenérů a šíření nejnovějších basketbalových poznatků. Vrcholem pak bylo večerní kvalifikační utkání MS mužů mezi Českem a Francií. Zkrátka v Pardubicích to byl den plný basketbalu.

Vedení ČABT bylo zvoleno na Shromáždění trenérů dne 18.3. 2024. Členové výboru budou realizovat aktivity a vize, které jsou součástí Statutu ČABT, ale také se budou zabývat podněty a návrhy trenérů a trenérek. Věříme, že obousměrná komunikace zkvalitní a zefektivní činnost ČABT a také zvýší její prestiž.

Za výbor ČABT
PaedDr. František Rón
Předseda ČABT

 

Členové Výboru ČABT

email telefon odpovědnost
František Rón fron@cz.basketball +420602248666 vzdělávání, odborné komise, externí odborníci, ČABR
Blanka Žánová strc.predseda@cz.basketball komplexní problematika trenérství mládeže a minibasketbalu
Ivana Večeřová ivecerova@cz.basketball komunikace, projekty ČABT, projekty ČBF
Petr Czudek petr.czudek@tiscali.cz problematika profesionálních trenérů
Petr Čeněk cenek@sportcentrumbrandys.cz trenérský zpravodaj, administrativa ČABT, trenéři neprofesionálové

 

Popis webu s odkazem Kategorie Jazyk Poznámka
Anglicko-český slovník basketbalové terminologie všechny ČJ Pomůcka pro překlady anglických materiálů a webů
World Association of Basketball Coaches – Coaches Education Platform všechny AJ,ES, FR Trenérský web FIBA – komplexní popis přípravy basketbalistů
Česká trenérská akademie | Český olympijský tým všechny ČJ Mezioborový trenérský portál ČOV – články, video semináře, literatura, atd.
FIBA Europe Coach Section všechny AJ Články, cvičení, plánování, kreslení. Jednoduché kreslení diagramů, český návod zde
Home - Basketball Immersion všechny AJ Metodický portál – placený
ICOACHKIDS mládež AJ Metodický portál pro mládežnické trenéry. Součástí portálu jsou i materiály pro rodiče
EIE Easybasket In Europe - YouTube mládež AJ Youtube kanál Easybasket, pro trenéry a učitele na ZŠ
ALBAthek: Spiel, Sport und Bewegung in Kita und Grundschule mládež NJ Knihovna cvičení pro trenéry a učitele
Sideline Sports U14 – Profi, klub ČJ Plánování TP, komunikace, cvičení – aplikace pro komplexní řízení tréninkového procesu trenéry a sportovními manažery
How it works – Online Basketball Coaching Studies všechny AJ Komplexní příprava, metodika, plánování, cvičení, atd. - Litva, placený portál

Stránka je momentálně ve fázi přípravy. Po dokončení na ní naleznete konkrétní odborníky včetně kontaktů v oblastech - BASKETBALOVÝ MENTORING, MENTÁLNÍ PŘÍPRAVA, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, PRÁVNÍ PODPORA, NUTRIČNÍ PORADKYNĚ, projekty: BEZ FAULU, SPOLU A S RESPEKTEM, atd.

Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři: 
Mgr. Narcis Tomášek ml. - 602 182 918, tomasekml@aknt.czwww.aknt.cz

 1. Smluvní záležitosti:
  •  Pomoc při přípravě a revizi smluv mezi trenérem a klubem, hráči nebo sponzory, zajištění, aby byly všechny smluvní podmínky jasné, spravedlivé a právně závazné.

 

 1. Právní poradenství:
  • Poskytování právního poradenství v oblastech jako jsou pracovní právo, občanskoprávní odpovědnost, a dodržování sportovních regulací a předpisů.

 

 1. Řešení sporů:
  • Zastupování trenérů v případě sporů s hráči, kluby, nebo třetími stranami, a to jak mimosoudně, tak soudně, s cílem dosáhnout co nejlepšího možného výsledku pro klienta.

 

 1. Compliance a etika:
  • Pomoc při zajištění, aby trenéři a jejich týmy dodržovali všechny relevantní právní předpisy, etické normy a interní politiky klubu, což zahrnuje například předpisy týkající se antidopingu, ochrany zdraví hráčů a bezpečnosti na pracovišti.
  • Školení trenérů ohledně jejich možné odpovědnosti za újmu hráčům vzniklou při jejich činnost.

Etický kodex ČABT (PDF)

Code of Ethics (PDF in English) 

Etický kodex je závazný dokument pro trenéry a trenérky, kteří se zaměřují nejen na rozvoj talentů na hřišti,
ale také na formování osobností mimo něj. Role trenéra a trenérky v tomto procesu je nezastupitelná. Nejsou zodpovědní pouze za učení technik a taktik, ale stávají se mentory a vzory pro své hráče a hráčky. Jejich úkolem
je vytvořit prostředí, v němž mají etické hodnoty stejnou důležitost jako sportovní výkonnost a fyzická připravenost. Kodex klade důraz na důležitost respektu k individuální jedinečnosti každého. Vyzývá k podpoře duševního a fyzického zdraví sportovců a k zapojení do rozvoje basketbalové komunity. Etický kodex je platný
pro všechny trenéry a trenérky s licencí ČBF.

  

I. OBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY PRO TRENÉRY A TRENÉRKY

1.           Trenéři a trenérky respektují jedinečnost každého sportovce a sportovkyně bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci nebo náboženské a politické přesvědčení.

2.           Aktivně potlačují šikanu a diskriminaci ve všech jejích formách, ať už fyzické, verbální, psychologické nebo online. Podporují inkluzivní a respektující prostředí pro všechny členy týmu.

3.           Jsou si vědomi významu psychického zdraví a osobního wellbeingu, přičemž rozumí, že zanedbávání těchto aspektů může mít vážné následky jak pro jejich vlastní osobu, tak pro své svěřence a svěřenkyně.

4.           Respektují právo každého sportovce a sportovkyně na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci společného cíle.

5.           Pomáhají sportovcům, sportovkyním a týmům svými znalostmi a zkušenostmi v jejich rozvoji v souladu
s pravidly fair play.

6.           Dávají přednost profesní odpovědnosti před osobními zájmy.

7.           Zabraňují šíření urážek, pomluv či nepodložených obvinění.

8.           Musí se chovat tak, aby svým jednáním nezdiskreditovali ani nepoškodili prestiž trenérského povolání.

9.           Jejich povinností je vyvarovat se všeho, co by mohlo vést k podezření z předpojatosti nebo neobjektivity.

10.         Trenérská činnost nesmí být spojena s korupcí nebo podvodným jednáním.

11.         Proaktivně se věnují prevenci a monitoringu ilegálního sázení v rámci klubu nebo týmu.

12.         Nesmějí být současně smluvními agenty hráčů a hráček či spolupracovníky agentur.

13.         Představují svou práci v médiích a širší veřejnosti objektivně a nezkresleně.

14.         Zavazují se k ochraně osobních dat a soukromí sportovců a sportovkyň v digitálním prostředí.

  

II. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU K SPORTOVCŮM A SPORTOVKYNÍM

15.         Trenéři a trenérky vedou sportovce a sportovkyně k odpovědnosti nejen na hřišti, ale i v osobním životě. Podporují jejich sebeuvědomění a samostatnost.

16.         Chrání důstojnost, soukromí a práva všech sportovců a sportovkyň. Zajišťují, aby byli vždy respektováni jako jedinci.

17.         Podporují a rozvíjejí schopnosti svých svěřenců a svěřenkyň s ohledem na jejich individuální potřeby
a možnosti. Motivují je k neustálému zlepšování.

18.         Kladou zvláštní důraz na fyzické i psychické zdraví, předcházejí přetížení.

19.         Zajišťují bezpečné prostředí, v němž sportovci a sportovkyně mohou svobodně vyjadřovat své myšlenky
a pocity bez obav z negativního odsouzení. Iniciují otevřenou komunikaci.

20.         Povzbuzují týmový duch a vzájemnou podporu.

21.         Přistupují k všem hráčům a hráčkám nestranně a spravedlivě bez osobních preferencí nebo vnějšího tlaku.

22.         Hodnotí a vybírají hráče a hráčky objektivně, podporují rovné příležitosti pro všechny a předcházejí subjektivnímu přehlížení či upřednostňování talentu.

23.         Vzdělávají se v oblasti duševního zdraví, aby mohli lépe rozpoznávat a řešit potenciální psychické problémy svých svěřenců a svěřenkyň.

24.         Zabraňují jakékoliv formě sexuálního obtěžování – ať už se jedná o fyzický kontakt, psychický tlak, slovní narážky, nevhodnou komunikaci či chování na internetu. Zajišťují bezpečné a respektující prostředí, stanovují jasné hranice a chrání sexuální integritu sportovců a sportovkyň.

25.         Vyvarují se jakýchkoli aktů, které by mohly být považovány za sexuální obtěžování nebo nevhodné chování.

26.         Aktivně se věnují prevenci užívání dopingu a návykových látek mezi sportovci a sportovkyněmi. Edukují své svěřence a svěřenkyně o rizicích a důsledcích spojených s těmito látkami, podporují čistý sport a zdravý životní styl.

27.         Zajišťují informovanost hráčů a hráček o možných rizicích a následcích spojených s ilegálním sázením
a manipulací zápasů.

28.         V případě, že jsou svědky jakéhokoliv jednání, které by mohlo být trestným činem nebo ohrožuje bezpečnost, musí okamžitě kontaktovat policii. V případě ohrožení bezpečnosti nezletilého jedince, jsou povinni kontaktovat rodiče nebo opatrovníky. Jedná se o zákonnou povinnost každého občana.

 

III. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU K MATEŘSKÉMU KLUBU A ČBF

29.         Trenéři a trenérky odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému klubu, ČBF, zaměstnavateli.

30.         Vynakládají plné úsilí, aby jejich metody a postupy práce podporovaly společné cíle mateřského klubu
i České basketbalové federace a přispívaly k úspěchu obou subjektů.

 

IV. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
KE SVÝM KOLEGŮM A KOLEGYNÍM

31.         Trenéři a trenérky projevují respekt k rozdílným názorům a metodám práce svých kolegů a kolegyň,
i když s nimi nemusí souhlasit. Podporují otevřený dialog a vzájemnou úctu.

32.         Respektují znalosti a úspěchy svých kolegů, kolegyň a dalších odborníků z oboru.

33.         Kritiku nebo nesouhlas s postupy kolegů a kolegyň vyjadřují konstruktivně a s důrazem na soukromí,
aby nedošlo k poškození reputace mezi ostatními.

 

V. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU KE SVÉ ČINNOSTI A ODBORNOSTI

34.         Trenéři a trenérky dbají o udržení a zvyšování prestiže trenérské činnosti.

35.         Zvyšují vlastní odbornou úroveň. Dosahují tak celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a kolegyň, případně uplatňováním nových přístupů a metod.

36.         Usilují o to, aby trenérská činnost byla prováděna kvalifikovanými trenéry v příslušném stupni kvalifikace
dle schváleného trenérského řádu.

37.         Spolupracují na vzdělávání trenérů a trenérek basketbalu. Své znalosti a dovednosti dávají ve prospěch celé trenérské obce.

 

VI. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA A TRENÉREK
VE VZTAHU K ROZHODČÍM

38.         Trenéři a trenérky respektují rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního klání a vedou k tomu
i své svěřence, svěřenkyně a spolupracující osoby.

39.         V případě výhrad k rozhodnutím rozhodčích, postupují podle oficiálních pravidel a etických standardů. Veškeré obavy nebo důkazy o nespravedlivém jednání předávají oprávněným složkám ČBF.

 

VII. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A TRENÉREK
VE VZTAHU K SOUPEŘŮM A SOUPEŘKÁM

40.         Trenéři a trenérky dávají veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a soupeřkám. Uznávají soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat pouze způsoby vytyčenými pravidly basketbalu.

 

Etický kodex trenérů a trenérek basketbalu byl schválen Výborem ČABT dne 11.4. 2024

Etický kodex trenérů a trenérek basketbalu byl schválen Výborem ČBF dne 15.4. 2024

 

 

Nabízíme možnost klubům zveřejnit jejich poptávku, pokud potřebují posílit trenérský tým o hlavní trenéry nebo asistenty. Pro zadání poptávky je třeba vyplnit formulář níže

 

Klub Věková kategorie Soutěž Kontaktní osoba email poznámka
SKB Zlín mládež liga, žákovská liga, OP Jaroslav Kotala kotalaj@seznam.cz více informací osobně

 

Tabulku spravuje PR spolupracovník ČABT p. Pavel Hejkrlík (phejkrlik@cz.basketball), který vloží vaše zaslané údaje do tabulky. Nabídka zůstane v tabulce až do vašeho zrušení poptávky na stejnou adresu p. Hejkrlíka.

 

 

Na této stránce umožňujeme trenérům a trenérkám zveřejnit zájem o trenérskou činnost. Pro zadání poptávky je třeba vyplnit formulář níže.

 

Jméno a příjmení Preferovaná kategorie Licence Email Praxe Lokalita

 

Tabulku spravuje PR spolupracovník ČABT p. Pavel Hejkrlík (phejkrlik@cz.basketball), který vloží vaše zaslané údaje do tabulky. Nabídka zůstane v tabulce až do vašeho zrušení poptávky na stejnou adresu p. Hejkrlíka.

 

 

 

Reklama
Týden basketbalu na ZŠ