Mobilní aplikace

CZ.BASKETBALL je oficiální aplikací České basketbalové federace. Stáhněte si CZ BASKETBALL do svého zařízení a už nikdy nezmeškejte jediný výsledek soutěží ČBF a národních týmů.

Aplikace obsahuje:

VÝSLEDKY: Výsledky utkání Kooperativa NBL, RENOMIA ŽBL, Poháru mužů i žen, všech soutěží řízených STK ČBF, ale i krajských soutěží

ON-LINE STATISTIKY: Odkazy na mobilní verzi FIBA Live Stats

AKTUÁLNÍ UTKÁNÍ: Rozpis a výsledky zápasů aktuálního dne

POŘADÍ: Aktuální pořadí ve všech soutěžích

ROZPIS, TÝMY: Rozpis aktuální sezóny, týmy včetně soupisek

STATISTIKY HRÁČŮ: Sledované basketbalové statistiky v aktuální i minulých sezónách

HISTORIE: Procházejte si minulé ročníky soutěží

OBLÍBENÉ SOUTĚŽE: Vyberte si své oblíbené soutěže, které se vám zobrazí při spuštění aplikace

NAVIGACE DO HALY: Jedete na zápas jako divák, hráč nebo trenér a nevíte kudy? Každá hala je vybavena souřadnicemi GPS. Nechte se navigovat až do cíle!

NOVINKY: Sledujte novinky z CZ BASKETBALL

Nainstalujte si oficiální aplikaci CZ BASKETBALL a budete mít český basketbal pod palcem.

Stáhnout zdarma na Google Play AppStore

 

   

(AN ENGLISH VERSION WILL FOLLOW)

Zásady ochrany osobních údajů

Česká basketbalová federace z.s. vytvořila aplikaci CZ.BASKETBALL jako bezplatnou aplikaci. Tato SLUŽBA je poskytována Českou basketbalovou federací z.s. zdarma a je určena k volnému použití.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne využít naší Služby.

Pokud se rozhodnete využít naší Služby, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací ve vztahu k těmto zásadám. Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají pro poskytování a optimalizaci Služby. Vaše osobní údaje nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným až na případy, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné na CZ.BASKETBALL, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak.

Shromažďování a použití informací

Pro lepší zkušenost při používání naší Služby, můžeme požadovat poskytnutí osobního identifikačního údaje, zahrnující mimo jiné Android advertising ID. Informace, které požadujeme, budou uchovány a používány dle popisu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud volitelně propojíte aplikaci s Vaším Google účtem, aplikace odešle na server https://cz.basketball (https://www.cbf.cz) pouze název Vašeho primárního účtu (e-mail). Název účtu bude uložen pouze na serveru ČBF a bude použit jako identifikátor pro správu Vašich osobních notifikací a kalendářů.

Aplikace používá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace používané k vaší identifikaci.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace používá.

Log Data

Chceme Vás informovat, že kdykoliv použijete naši službu, v případě chyby aplikace shromažďujeme údaje a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) na Vašem telefonu nazvaném jako data protokolu. Tato data protokolu mohou obsahovat informace jako je Vaše IP adresa, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace při využívání služby, čas a datum Vašeho používání služby a další statistiky.

Cookies

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do Vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek, které jsou uloženy v interní paměti Vašeho zařízení.

Tato Služba soubory cookie přímo nepoužívá. Aplikace však může používat kód třetích stran a knihovny, které využívají soubory cookie ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte také možnost přijmout nebo odmítnout tyto soubory cookie a vědět, kdy je soubor cookie odeslán do Vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, může se stát, že nebudete moci používat některé části této Služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme využít společnosti a fyzické osoby třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění naší služby;
  • Poskytovat službu v našem zastoupení;
  • Poskytovat služby související se Službou; nebo
  • Při analýze, jak je naše služba používána

Chceme informovat uživatele této Služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny. Nicméně, tyto strany jsou povinny nezveřejňovat a nepoužívat informace pro žádný jiný účel.

Security

Vážíme si Vaší důvěry při poskytování Vašich osobních informací, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu dat nebo elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato Služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni k tomuto webu. Mějte na paměti, že tyto externí stránky nejsou provozovány námi. Proto důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky třetích stran nebo služeb.

Ochrana soukromí dětí

Tyto služby se nevztahují na osoby mladší 13 let. Vědomě nesbíráme osobní údaje od dětí do 13 let. V případě, že zjistíme, že dítě do 13 let nám poskytlo osobní údaje, okamžitě je vymažeme z našich serverů. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že Vaše dítě nám poskytlo osobní informace, kontaktujte nás, abychom mohli provést potřebná opatření.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat, Z toho důvodu se doporučuje prověřovat tuto stránku pravidelně ohledně případných změn. O změnách Vás informujeme vyvěšením nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny nabývají účinnosti ihned po zveřejnění.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy nebo návrhy ohledně našich Zásad ochrany soukromí, neváhejte a kontaktujte nás.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny na adrese privacypolicytemplate.net a upraveny/generovány Generátor Zásad ochrany osobních údajů

Privacy Policy

Česká basketbalová federace z.s. built the CZ.BASKETBALL mobile app as a Free app. This SERVICE is provided by Česká basketbalová federace z.s. at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at CZ.BASKETBALL mobile unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Android advertising ID. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

If you approve to connect the application with your Google Account, the application will send just the primary account name (e-mail) to the server of https://cz.basketball (https://www.cbf.cz). The account name will be store only on the server of CBF and will be used as an identification of your personal notification and calendar settings.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device`s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children`s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Reklama
Hyundai Tucson