Arbitrážní komise

Arbitrážní komisi ČBF volí Valná Hromada ČBF. Arbitrážní komise ČBF je složena z nezávislých odborníků, především právníků. Funkční období odpovídá funkčnímu období Výboru ČBF. Arbitrážní komise se ve své činnosti řídí zákonem o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a v dalším Statutem a Jednacím řádem Arbitrážní komise ČBF, jejichž schválení je v působnosti Valné hromady ČBF

Arbitrážní komise ČBF řeší a rozhoduje jakékoli spory vzniklé mezi členy ČBF (jednotlivci i subjekty) v souvislosti s jejich činností odvíjející se od členství v ČBF, mezi členy ČBF a orgány ČBF a mezi členy ČBF a ČBF. Členové ČBF jsou v případě jakéhokoli sporu s jinými členy ČBF nebo s orgány ČBF povinni obrátit se za účelem jeho vyřešení na Arbitrážní komisi ČBF a vyčkat jejího rozhodnutí. Arbitrážní komise ČBF rozhoduje dále ve věcech, kde není dána působnost jiného orgánu ČBF. 

Rozhodnutí Arbitrážní komise ČBF jsou závazná pro všechny, jichž se týkají a není proti nim v rámci ČBF odvolání. Nerespektování rozhodnutí Arbitrážní komise ČBF jsou postihována příslušnými orgány ČBF i s herními důsledky. Výbor ČBF rozhodne o potrestání, pokud nepřísluší potrestání žádnému jinému z orgánů ČBF.

Článek - Informace pro členy: arbitrážní řízení

  

Jméno a příjmení  Funkce
JUDr. Tomáš Sokol předseda
Mgr. Pavel Volejník tajemník
Mgr. Dana Jurajdová  
Mgr. Aneta Kovářová
JUDr. Renata Pešková  
Ing. Zdeněk Ringsmuth  
JUDr. Barbora Šnáblová, LL.M.  
Reklama
100 let