Arbitrážní komise

Arbitrážní komisi ČBF volí Valná Hromada ČBF. Arbitrážní komise ČBF je složena z nezávislých odborníků, především právníků. Funkční období odpovídá funkčnímu období Výboru ČBF. Arbitrážní komise se ve své činnosti řídí zákonem o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a v dalším Statutem a Jednacím řádem Arbitrážní komise ČBF, jejichž schválení je v působnosti Valné hromady ČBF

Arbitrážní komise ČBF řeší a rozhoduje jakékoli spory vzniklé mezi členy ČBF (jednotlivci i subjekty) v souvislosti s jejich činností odvíjející se od členství v ČBF, mezi členy ČBF a orgány ČBF a mezi členy ČBF a ČBF. Členové ČBF jsou v případě jakéhokoli sporu s jinými členy ČBF nebo s orgány ČBF povinni obrátit se za účelem jeho vyřešení na Arbitrážní komisi ČBF a vyčkat jejího rozhodnutí. Arbitrážní komise ČBF rozhoduje dále ve věcech, kde není dána působnost jiného orgánu ČBF. 

Rozhodnutí Arbitrážní komise ČBF jsou závazná pro všechny, jichž se týkají a není proti nim v rámci ČBF odvolání. Nerespektování rozhodnutí Arbitrážní komise ČBF jsou postihována příslušnými orgány ČBF i s herními důsledky. Výbor ČBF rozhodne o potrestání, pokud nepřísluší potrestání žádnému jinému z orgánů ČBF.

Adresa pro zasílání návrhů, podání a písemností: akcbf@cz.basketball.

Číslo účtu pro úhradu poplatku za návrh na zahájení řízení: 2001623495/2010 (pozn. doklad o úhradě poplatku ve výši 5 000 Kč je povinnou součástí návrhu).

Do poznámky pro příjemce uveďte text: „poplatek za arbitrážní řízení“ a doplňte jméno a příjmení navrhovatele fyzické osoby nebo název navrhovatele právnické osoby.

Variabilní symbol není nutné uvádět.

 

Statut a Jednací řád Arbitrážní komise

Článek - Informace pro členy: arbitrážní řízení

  

Jméno a příjmení  Funkce
JUDr. Tomáš Sokol předseda
Mgr. Pavel Volejník tajemník
Mgr. Dana Jurajdová  
Mgr. Aneta Kovářová
JUDr. Renata Pešková  
Ing. Zdeněk Ringsmuth  
JUDr. Barbora Šnáblová, LL.M.  
Reklama
Chance 3x3 Tour 24