Pozvánka na VH 2024

Pozvánka na Valnou hromadu České basketbalové federace.

Termín: 29. 4. 2024

Začátek: 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin)

Místo: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

  

Výbor České basketbalové federace z. s., svolává v souladu se stanovami článek 8.3, Valnou hromadu ČBF s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
- Předsedy valné hromady
- Pracovního předsednictva valné hromady
- Zapisovatele valné hromady
- Mandátové komise
- Návrhové komise

2. Zpráva Výboru ČBF.

3. Hospodaření skupiny ČBF za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024.

4. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.

5. Úprava Řádů a změna Stanov ČBF.

6. Statut a jednací řád AK.

7. Volba auditora ČBF.

8. Diskuse. 

 

JUDr. Miroslav Jansta

Předseda ČBF

 

Veškeré informace k jednání Valné hromady ČBF budou k dispozici na webových stránkách ČBF (zde) od 29. 3. 2024. Zaslání podkladů v tištěné formě si lze vyžádat na Sekretariátu ČBF – info@cz.basketball. Podklady v tištěné formě budou také k dispozici při prezenci na Valné hromadě ČBF.

V případě, že v době zahájení Valné hromady ČBF nebude přítomna většina z celkového počtu členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.11), zahájena v 13:30 hodin náhradní Valná hromada ČBF za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím, a to pouze za podmínky, že na náhradní Valné hromadě ČBF bude přítomna alespoň jedna desetina (1/10) celkového počtu členů s hlasem rozhodujícím, a že pořad jednání náhradní Valné hromady ČBF bude shodný s pořadem jednání neusnášení schopné Valné hromady ČBF.

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Detail článku - Kooperativa